V. Makūnas: „Norime sukurti rajoną, kuriame geresnis gyvenimas būtų ne deklaruojamas, o iš tiesų gyvenamas“

Sausio 20 dieną, Kauno rajono savivaldybėje vyko spaudos konferencija, skirta per 2011 metus nuveiktiems darbams pristatyti, nušviesti esamą padėtį rajone, papasakoti apie šių metų užmojus, tęsiamus darbus, pradedamas iniciatyvas.

Susitikimą pradėjęs meras V. Makūnas apžvelgė rajono Tarybos darbo rezultatus, pastebėdamas, kad buvo dirbta vieningai, kiek įmanoma stengiantis atsižvelgti į Kauno rajono gyventojų lūkesčius ir poreikius. Pagrindinis veiklos krypčių dokumentas buvo Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategija 2007-2013 m.: čia išdėstytos pagrindinės veiklos kryptys, prioritetai, siekiai, tikslai ir veiksniai, turintys įtakos gyventojų veiklos ir gyvenimo kokybei, numatyti konkretūs darbai šiems tikslams pasiekti. Savivaldybės taryba 2011 m. savo veikloje vadovavosi strategijoje suformuluotais šiais pagrindiniais prioritetais: rajono infrastruktūros tobulinimas, regiono valdymo efektyvinimas, investavimas į bendruomenių ugdymą, aplinkos kokybės gerinimas, konkurencingo žemės ūkio kūrimosi skatinimas. O didžiausias dėmesys buvo skiriamas švietimui, turizmui, vandentvarkai, socialinių paslaugų, verslo plėtrai. Iš viso 2011 metais buvo vykdomi 103 investiciniai projektai už 280,9 mln. Lt.

Meras priminė, kad siekiant kurti ir išsaugoti darbo vietas, plėtoti verslą Kauno rajone, naujai steigiamos įmonės trejiems metams atleidžiamos nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos bei nekilnojamojo turto mokesčių. Sprendimas taikomas įmonėms, kurios veiklą pradeda nuo 2011-01-01 iki 2012-12-31 ir kurių ne mažiau kaip pusę darbuotojų sudaro Kauno rajono savivaldybės gyventojai. Tai, kad vykdoma palanki verslui mokesčių politika įtakoja teigiamus verslo pokyčius Kauno rajone, liudija Statistikos departamento ir Teritorinės darbo biržos duomenys. Be to, antri metai iš eilės Kauno rajone galiojo mažiausias – 120 litų – pajamų mokestis įsigijus verslo liudijimą.

V. Makūnas akcentavo, kad pastaruoju laikotarpiu Kauno rajone, kaip ir visoje šalyje, pasikeitė socialinių paslaugų tendencijos – labiau orientuojamasi į nestacionarias ir asmens namuose teikiamas paslaugas – tai numato ir 2011 metais parengta Kauno rajono specialiųjų socialinių paslaugų vystymo iki 2020 m. strategija. Rajone didėja pagalbos ir dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjų skaičius, kuriasi naujos nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos – Krizių centras Garliavoje, Paramos šeimai tarnyba Domeikavoje, šiemet veiklą Čekiškėje pradės savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus žmonėms. Rajone veikia stipri, platų spektrą paslaugų teikianti Savivaldybės biudžetinė įstaiga „Kauno rajono socialinių paslaugų centras“.

Kalbėdamas apie švietimą ir mokyklas, meras brėžė gaires, kaip savivaldybė stengsis išlaikyti turimas mokyklas: steigs daugiafunkcius centrus, reorganizuos į didesnių mokyklų skyrius, plės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, gerins mokyklų įvaizdį ir viešuosius ryšius.Pasidžiaugta ir itin aktyviomis Kauno rajono bendruomenėmis, kurios ne tik gausiai teikia paraiškas, bet ir neretai laimi brangius projektus, juos sparčiai įgyvendina: vien pirmajame kvietime pagal LEADER programą finansavimas – 6,6 milijono litų– skirtas penkiolikai Kauno rajono bendruomenių projektų, iš jų jau įsisavinta 4,6 milijonų.

Efektyviausias būdas spręsti aplinkosaugines problemas – tai centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Kauno rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklo bei valymo įrenginių statybos perspektyvų klausimai sprendžiami vykdant Nemuno aukštupio baseino investicinio plano projektą. Kaip sakė meras, į vandentvarkos projektus rajone ketinama investuoti per 40 milijonų litų.

Užbaigus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros projektus Karmėlavoje, Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje ir kt., iš viso vandentiekio tinklai Kauno rajone pailgės 54 km, o nuotekų – 83 km.

„Pristatydamas investicinius projektus, nuveiktus darbus, norėjau pabrėžti esminį dalyką: visa tai įkvėpė vienas noras – sukurti tokią aplinką, tokias paslaugas, galų gale, tokį rajoną, kuriame geresnis gyvenimas būtų ne deklaruojamas, o iš tiesų gyvenamas“, – savo kalbą reziumavo V. Makūnas.

Parengta pagal Kauno rajono savivaldybės pranešimą


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė