Vyko skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiai

2013 m. vasario 6 d. Kauno rajono skyriaus būstinėje vyko LSDP Kauno rajono skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Posėdžių metu svarstyti svarbūs klausimai, tartasi dėl problemų sprendimo būdų, prieita prie vieningos nuomonės, priimti nutarimai įvairiais klausimais.

Pasidžiaugta Kauno rajono skyriaus gretas naujai papildžiusiais 11 narių. Etikos ir procedūrų komisijos siūlymu išbraukti nariai: vieni – pačių prašymu,  kiti – dėl nedalyvavimo Kauno rajono skyriaus grupių veikloje.

Kauno rajono skyriaus pirmininkas Valerijus Makūnas pristatė 2012 m. LSDP organizacinės veiklos analizę ir jos rezultatus. Remiantis analize, buvo pateiktos išvados ir siūlymai, padėsiantys efektyvinti Kauno rajono skyriaus veiklą. Šiuo klausimu nuspręsta skirti ypatingą ir nuolatinį dėmesį skyriaus gretų augimui, naujai stojantiems į partiją statutinių reikalavimų taikymui, grupių pirmininkų ir narių drausmės bei atsakomybės stiprinimui, socialdemokratų veiklos pasiekimų bei programinių nuostatų propagavimui ir įgyvendinimui. Grupių pirmininkai įpareigoti suorganizuoti ataskaitinius – rinkiminius susirinkimus: jų metu išsamiai išnagrinėti vieną iš klausimų – pagrindinių veiklos rodiklių dinamiką ir tendencijas bei numatyti reikalingas organizacinio partinio darbo stiprinimo kryptis.

Skirmantė Subačienė informavo apie LSDP Kauno rajono skyriaus ataskaitinės – rinkiminės konferencijos sušaukimo poreikį. Dalyvavusiems pristatė LSDP Kauno rajono skyriaus ataskaitinės – rinkiminės konferencijos darbotvarkės projektą, jos parengimo darbo plano projektą, bei įvardino atsakingus už jo vykdymą. Posėdžių metu pritarta pasiūlytai LSDP Kauno rajono skyriaus ataskaitinės – rinkiminės konferencijos sušaukimo datai, patvirtinta LSDP Kauno rajono skyriaus ataskaitinės – rinkiminės konferencijos delegatų atstovavimo norma.

Svarstytas klausimas dėl LSDP Kauno rajono skyriaus Tarybos, Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų formavimo; kandidatų į LSDP Prezidiumą, Tarybą, XXXI suvažiavimą rinkimo. Patvirtinta kandidatų grupėse siūlymo norma.

Linas Žukauskas informavo apie Kauno rajono LSDJS veiklą: apie tai, kas atlikta ir kokie numatyti artimiausi darbai. Pranešėjas pasidžiaugė, kad jaunimiečių grupes papildė 25 nauji nariai. Informavo, kad įgyvendinti vieni iš pagrindinių jaunųjų socialdemokratų organizacinės veiklos uždavinių – pertvarkytas valdymo ir darbų organizavimo modelis, pasitvirtinti LSDJS Kauno rajono skyriaus įstatai, parengtas metinis planas, suburtos teritoriniu pagrindu darbo grupės. Aktyviai sudalyvauta LSDJS ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Sėkmingai prisidėta ir prie tradicinės Kalėdinės gerumo akcijos, kurios metu kartu su vyresniais bičiuliais iš Jonučių, Raudondvario ir Neveronių grupių bei Garliavos seniūnijos, jaunimiečiai, dalindami dėmesį, šilumą ir dovanėles, aplankė 21 daugiavaikę šeimą. Buvo pristatyta ir artimiausiu metu numatoma veikla: skyriaus nariams suplanuoti mokymai: asmenybės lavinimo, lyderystės, retorikos, motyvacijos, socialdemokratijos ideologijos, projektų rašymo, įgyvendinimo, atsiskaitymo, finansų pritraukimo; dalyvavimas visuotinėse sąjungos iniciatyvose, projektinių veiklų vykdymas, tarptautinis bendradarbiavimas bei įvairių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose. Posėdžių metu pasiūlyta skirti didesnį dėmesį Kauno rajono jaunimo partinės organizacijos veiklos viešinimui.

Posėdžių pabaigoje LSDP Kauno rajono skyriaus pirmininkas Valerijus Makūnas pakvietė visus Kauno rajono partiečius 2013 m. kovo 8 d. dalyvauti bičiuliams skirtame tradiciniame renginyje – šventiniame koncerte.


Dar niekas nepaliko komentarų.

Komentuoti

Žinutė