Trumpai apie LSDP Kauno rajono skyrių

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą.

Socialinė gerovė – socialdemokratų tikslas. Visuomenės gerove nesirūpinanti valstybė reikalinga tik valdžiai, valdininkams ir ne iš algos gyvenantiems žmonėms. Būtent dėl to valstybės atsakomybė – esminis socialdemokratų principas, siekiant socialinės gerovės tikslo.  Socialdemokratų politinis išskirtinumas – didesnio valstybės vaidmens ir atsakomybės reikalavimas.

Stiprios bendruomenės – mūsų pamatas, todėl mes didžiuojamės, jog Kauno rajone bendruomenės yra pilietiškos, apsisprendusios, ryžtingos. Juk, mūsų nuomone, rinka turi tarnauti bendruomenėms, o ne atvirkščiai. Besiremdami geriausiais pavyzdžiais, mes esame tikri, jog socialinė demokratija turi sugrąžinti ir ginti lygybės, tolerancijos, bendruomeniškumo vertybes nuo rinkos fundamentalizmo, ciniško savanaudiškumo, abejingo susvetimėjimo ir nužmoginančių tendencijų.

Mūsų vertybės

Laisvė
Laisvė – tai valia pakeisti ir pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas tam, kad kiekvienas iš mūsų būtų tikras tuo, kad jis pats valdo savo gyvenimą.
Lygybė
Pasisakome už Kauno rajoną, kuriame būtų gera visiems, nepriklausomai nuo žmonių socialinės padėties.
Solidarumas
Siekiame sukurti palankią socialinę aplinką Jums ir labiausiai iš mūsų pažeidžiamiems.

Socialdemokratai už

Socialdemokratai už – pagalbą žmonėms, kuriuos užklupo ekonominio sunkmečio problemos ir naujų darbo vietų kūrimą.

Mes suprantame, kad savivalda turi gana ribotas galimybes, tačiau visas savo pastangas nukreipsime, kad būtų įgyvendinti šie mūsų keliami uždaviniai:

> Sieksime pritraukti investicijas į savivaldybes, kad būtų kuriama kuo daugiau darbo vietų, tuo pačiu augtų žmonių pajamos ir mažėtų emigracija.
> Didinsime viešųjų darbų apimtis, kad laikinai darbo netekę žmonės galėtų gauti pajamų.
>Įgyvendinsime socialinės pagalbos schemą ypač nepasiturintiems gyventojams, pensininkams ir neįgaliesiems.

Socialdemokratai už – savivaldos atsakomybės didinimą reguliuojant žmonėms teikiamų paslaugų kainas ir gerinant jų kokybę

Žmonės pagrįstai skundžiasi išaugusiomis šiukšlių surinkimo, šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainomis. Socialdemokratai, pasisakydami už stiprią ir įtakingą savivaldą, imsis šių veiksmų:

> Griežtai reguliuosime šildymo, šiukšlių surinkimo, pastatų eksploatacijos ir kitas paslaugų teikimo kainas.
> Neleisime privatizuoti tų įmonių, kurios yra natūralios monopolijos ir teikia viešąsias paslaugas: vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, lietaus kanalizacijos surinkimo ir kitų.
> Valstybinių įmonių vadovų ir valdininkų algos turi būti saikingos, aiškiai nurodant, kad pajamos padidės tik tada, kai šie įrodys savo darbo efektyvumą.
> Sudarysime sąlygas kuo geresniam viešajam transportui, didinsime susisiekimą su atokiomis savivaldybių gyvenvietėmis vietiniu transportu.

Socialdemokratai už – švietimo prieinamumo visiems užtikrinimą ir geresnių sąlygų sudarymą vaikų ir jaunimo lavinimui.

Žmones yra sunerimę, kad vykdomi eksperimentai švietimo srityje gali užkirsti kelią švietimo prieinamumo didinimui. Ypač jaudina valdžios užmačios mažinti savivaldybių švietimo įstaigų finansavimą. Socialdemokratai įsipareigoja, kad bus laikomasi šių nuostatų:

> Užtikrinsime visuotinai prieinamą kokybišką ugdymą ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse įstaigose. Taip pat pakankamą šių savivaldybės įstaigų tinklą, kad lopšeliai ir darželiai būtų prieinami kiekvienai šeimai.
> Išsaugosime vidurines mokyklas (ilgąsias gimnazijas) miesteliuose ir kaimuose.
> Imsimės priemonių, kad vaikai nebūtų įtraukiami į narkomaniją, prostituciją, nedarytų nusikaltimų. Grąžinsime mokyklų nelankančius vaikus į mokyklas.

Socialdemokratai už – kokybišką ir visiems prieinamą sveikatos apsaugą vietos savivaldybėse

Todėl laikysimės šių nuostatų:

> Iš esmės atnaujinsime greitosios medicinos pagalbos automobilių parką, o kaimo vietoves aprūpinsime lengvaisiais automobiliais sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Taip sieksime, kad sumažėtų mirštamumas dėl buitinių traumų bei autoįvykių.
> Sieksime, kad gyventojai pirminio ir antrinio lygio ambulatorinės paslaugas gautų toje pačioje įstaigoje.
> Parduodant nereikalingus pastatus, gautas lėšas naudosime ligoninių modernizavimui ir įrangos įsigijimui. 

Socialdemokratai už – geresnes žemdirbių ir kaimo žmonių darbo bei gyvenimo sąlygas

Turime garantuoti, kad Lietuvos žemės ūkis būtų modernus ir konkurencingas bei gyvenimas kaime būtų patrauklus. Savivalda negali likti nuošalyje, sprendžiant kaimo žmonių problemas. Mūsų pagrindinės nuostatos yra šios:

> Sieksime, kad pieno, mėsos, grūdų ir kitų strategiškai svarbių Lietuvai žemės ūkio produktų gamybos didinimas būtų siejamas su didesnės pridėtinės vertės maisto produktų gamyba ir jų eksportu.
> Remsime smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą kaimo vietovėse, sukursime palankią ekonominę aplinką.
> Remsime ir stiprinsime žemdirbių savivaldos ir kaimo nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, jų atstovavimą tarptautinėse organizacijose.

Socialdemokratai už – gamtos tausojimą ir švarią bei saugią gyvenamąją aplinką Gyventojai yra nepatenkinti padidėjusia oro ir aplinkos tarša. Socialdemokratai visados pasisakė už švarią gyvenamąją aplinką, už darnų gyvenvietės, regiono ir visos valstybės vystimąsi, nes gyvenamoji aplinka yra lemiamas veiksnys žmogaus sveikatai. Todėl:

> Skatinsime atliekų rūšiavimą ir perdirbimą, nes tai padės sumažinti šiukšlių surinkimo išlaidas.
> Skatinsime biokuro naudojimą.
> Saugodami šalies gruntinių vandenų kokybę, sieksime, kad visos savivaldybių gyventojų buitinės nuotekos būtų centralizuotai surenkamos ir valomos savivaldybių nuotekų valymo įrenginiuose.

Socialdemokratai už – žmonių kultūrinę saviraišką bei didesnį profesionalaus meno prieinamumą savivaldybėse.

Socialdemokratams nepriimtina, kad žmogui nėra sudaromos tinkamos sąlygos ugdyti kūrybiškumą bei puoselėti įgimtus gebėjimus. Todėl mes įsipareigojame, kad:

> Rūpinsimės deramu savivaldybių profesionalių ir mėgėjų kultūros bei meno įstaigų finansavimu, kad jos sudarytų vienodas galimybes ir sąlygas regionų kultūros plėtrai, kūrybos saviraiškai.
> Skirsime ypatingą dėmesį bibliotekų modernizavimui ir fondų kaupimui, skatinsime, kad savivaldybių bibliotekos taptų miestų ir miestelių kultūros centrais.
> Užtikrinsime kultūros prieinamumą visiems, inicijuosime nemokamas muziejų lankymo dienas, skatinsime vaikų ir jaunimo kūrybines iniciatyvas, centrų ir klubų steigimą, nemokamą socialiai remtinų šeimų vaikų šių įstaigų lankymą.

Socialdemokratai už – savivaldos tarnautojų darbo kokybės gerinimą ir jų atsakomybės didinimą

Žmonės pagrįstai skundžiasi dalies tarnautojų abejingumu, nenoru spręsti jiems iškilusias  problemas. Ypač dažnai su tuo susiduria kaimo gyventojai. Todėl mes:

> Visose savivaldybėse įgyvendinsime gerai veikiančią “vieno langelio” sistemą, kuri leistų ženkliai pagerinti prašymų nagrinėjimą bei žmonių aptarnavimą.
> Diegsime skaidresnę valstybės tarnautojų atrankos sistemą, kuri užkirstų kelią protekcionizmui priimant į valstybės tarnybą ir leistų į konkrečias pareigas įdarbinti geriausiai pasirengusį, turintį reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių tas pareigas atlikti asmenį.
> Griežtinsime valstybės tarnautojų atsakomybę už padarytus tarnybinius nusižengimus ir nusikaltimus.


,