Skyriaus įstatai

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS

KAUNO RAJONO SKYRIAUS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Kauno rajono skyriaus (toliau – Skyrius) įstatai reglamentuoja Skyriaus veiklą, renkamų organų formavimo ir jų posėdžių sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarką.

2. Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, veikiantis Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, turintis savo antspaudą. LSDP pirmininko įgaliojimu naudojasi Skyriui skirta sąskaita banke.

3. Skyrius nėra juridinis asmuo. Už skyriaus prievoles atsako LSDP.

4. Skyriaus buveinės adresas: Raudondvario pl. 208, Kaunas, Lietuvos Respublika.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos politinių organizacijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, LSDP Statutu ir programa, šiais įstatais.

6. Skyriaus veiklos laikotarpis neribotas. Skyriaus veikla nutraukiama LSDP statuto nustatyta tvarka.

II. SKYRIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAI

7. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

7.1. įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas;

7.2. dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų, savivaldybių merų rinkimų ir referendumų kampanijose;

7.3. skleisti socialdemokratines idėjas;

7.4. padėti partijos remtiems Lietuvos Respublikos Seimo, Kauno rajono savivaldybės tarybos nariams jų praktinėje veikloje, organizuoti Europos Parlamento narių, Seimo narių ir Savivaldybės tarybos narių susitikimus su gyventojais;

7.5. rengti kultūros, sporto renginius, politines akcijas;

7.6. bendradarbiauti su kitais partijos skyriais, profsąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

7.7. įgyvendinti LSDP suvažiavimo, LSDP valdymo organų nutarimus;

7.8. tvarkyti partijos narių ir rėmėjų įskaitą LSDP tarybos nustatyta tvarka;

7.9. vykdyti kitus partijos dokumentuose LSDP skyriams nustatytus uždavinius.

III. SKYRIAUS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Skyriaus nariais yra LSDP nariai, įrašyti į Skyriaus narių įskaitą, dalyvaujantys partijos veikloje ir mokantys nario mokestį.

9. Į partiją naujus narius LSDP statuto nustatyta tvarka priima grupės susirinkimas, Skyriaus prezidiumas,  taryba arba Skyriaus susirinkimas. Asmuo tampa partijos nariu nuo jo duomenų įregistravimo Politinių organizacijų narių registre dienos.

10. LSDP narių teises, pareigas, skatinimą ir atsakomybę nustato LSDP statutas.

11. Partijos narys turi teisę išstoti iš LSDP, pranešęs apie tai Skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių organizacijų narių registrą. Asmens narystė partijoje pasibaigia jo duomenų išregistravimo iš Politinių organizacijų narių registro dieną.

12. Išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais vienerių metų ar ilgesniam laikotarpiui, LSDP narys privalo apie tai pranešti Skyriaus prezidiumui ar tarybai, kurie artimiausiame posėdyje priima sprendimą išbraukti tokį narį iš grupės ir Skyriaus narių sąrašų ir įrašyti į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Šiame sąraše įrašytas narys nario mokesčio nemoka.  Grįžęs ir Skyriaus prezidiume ar taryboje užsiregistravęs vėl įrašomas į grupės ar Skyriaus sąrašą. Nepranešęs apie numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus, narys braukiamas iš partijos narių sąrašų LSDP statuto numatyta tvarka.

13. LSDP narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje LSDP statuto nustatytais pagrindais ir tvarka. Jei partijos narys 5 dienas neįvykdo LSDP statute nurodytų reikalavimų, jo narystę partijoje gali sustabdyti Skyriaus prezidiumas arba taryba Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Asmuo, sustabdęs savo narystę partijoje, atstato ją tuoj pat LSDP statute nustatyta tvarka. Sustabdę narystę partijoje kitais nei numatyta LSDP statute pagrindais, laikomi išstojusiais iš partijos.

14. Narystės sustabdymo ir narystės atstatymo faktą fiksuoja Skyriaus taryba arba prezidiumas.  Asmuo, kurio narystė partijoje sustabdyta,  įrašomas į atskirą sustabdžiusių narystę partijoje narių sąrašą. Jis neskaičiuojamas į grupės, skyriaus ir renkamo organo kvorumą, jeigu tokio organo nariu yra išrinktas ir negali dalyvauti jo darbe.

15. LSDP narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų partijos organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje ir nemokantis nario mokesčio, partijos grupės arba Skyriaus finansų komisijos siūlymu, Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.

IV. SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

16. Skyriaus organizacinį pagrindą sudaro partijos grupės. Grupių veiklą reglamentuoja LSDP statutas ir Skyriaus įstatai.

17. Grupės kuriamos teritoriniu principu (seniūnijose, rinkimų apylinkėse, rinkimų apygardoje) pagal partijos narių gyvenamąją vietą. Skyriaus tarybos arba prezidiumo sprendimu grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu iš LSDP narių, gyvenančių ir (ar) dirbančių Savivaldybėje,  pagal jų profesinę veiklą.

18. Partijos grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Skyriaus taryba gali nustatyti kitą mažiausią grupės narių skaičių, bet ne didesnį kaip 10. Partijos grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo Skyriaus taryboje dienos. Skyriaus tarybos sprendime dėl grupės registravimo nurodoma grupės veiklos teritorija (seniūnija, rinkimų apylinkė ar jos dalis).

19. Partijos grupė:

19.1. įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais;

19.2. dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo Skyriaus prezidiumui arba tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;

19.3. siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, savivaldybės merus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus;

19.4. siūlo kandidatus į Skyriaus ir LSDP valdymo organus;

19.5. padeda partijos remtiems Seimo, Savivaldybės tarybos nariams jų praktinėje veikloje.

19.6. priima į LSDP naujus narius, išskyrus LSDP Statute nurodytas išimtis,

19.7. kas dveji metai renka grupės pirmininką, jo pavaduotoją (pavaduotojus) ir iždininką. Jais vienu metu negali būti Skyriaus pirmininkas;

19.8. kasmet išklauso grupės pirmininko ir iždininko ataskaitas;

19.9. įgyvendina kitus LSDP Statute partijos grupėms nustatytus uždavinius.

20. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Susirinkimus šaukia grupės pirmininkas arba jo pavedimu – grupės pirmininko pavaduotojas.

21. Grupių susirinkimai protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir pateiktas Skyriaus sekretoriatui.

22. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta Skyriaus tarybos nutarimu jeigu ji prieštarauja LSDP programai, Statutui ir Skyriaus įstatams arba grupėje lieka mažiau narių, nei nustatytas minimalus skaičius. Nutraukus partijos grupės veiklą, skyriaus prezidiumas (taryba) užtikrina, kad jos nariai būtų įtraukti į kitų grupių veiklą.  

23. Aukščiausias Skyriaus valdymo organas yra susirinkimas arba konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą (konferenciją) šaukia LSDP Statute nustatyta tvarka.

24. Skyriaus tarybos nutarime dėl konferencijos sušaukimo turi būti nurodyta: konferencijos vieta ir laikas, darbotvarkė, atstovavimo norma ir kiekvienos grupės renkamų delegatų skaičius.

25. Skyriaus susirinkimas ar konferencija:

25.1. priima ir keičia Skyriaus įstatus;

25.2. svarsto partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus;

25.3. aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius;

25.4. tvirtina partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelia kandidatus į Savivaldybės tarybą ir merus;

25.5. kasmet išklauso Skyriaus tarybos, etikos ir procedūrų komisijos ir finansų komisijos bei LSDP frakcijos Savivaldybės taryboje ataskaitas ir vertina jų darbą;

25.6. sudaro galimybę išklausyti LSDJS skyriaus ir LSDMS klubo informaciją apie veiklą.

25.7. kas 2 metai renka Skyriaus pirmininką, tarybą, etikos ir procedūrų bei finansų komisijas. Skyriaus pirmininko teikimu renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus;

25.8. aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus;

25.9. renka delegatus į LSDP suvažiavimą ir atstovus į LSDP konferenciją;

25.10. gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą. Asmuo, kuriam suteiktas LSDP skyriaus Garbės pirmininko vardas, gali dalyvauti Skyriaus susirinkime (konferencijoje), Skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise;

25.11. sprendžia kitus LSDP statute ir šiuose įstatuose susirinkimo (konferencijos) kompetencijai priskirtus klausimus.

26. Skyriaus taryba (toliau – taryba) yra kolegialus skyriaus valdymo organas. Tarybos narių skaičių nustato ir ją dvejiems metams LSDP statuto nustatyta tvarka renka susirinkimas (konferencija). Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. LSDP narys teisę būti renkamu į tarybą įgyja po nepertraukiamų šešių narystės LSDP mėnesių.

27. Į tarybą be rinkimų įtraukiami:

27.1. Skyriaus pirmininkas;

27.2. Skyriaus pirmininko pavaduotojai;

27.3. partijos grupių pirmininkai;

27.4. Savivaldybės tarybos nariai (LSDP nariai);

27.5. LSDMS skyriaus pirmininkė (LSDP narė);

27.6. LSDJS skyriaus pirmininkas (LSDP narys).

28. Taryba:

28.1. organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją Skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų įskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;

28.2. organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, tvirtina rinkimų štabo vadovą, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;

28.3. gali iš tarybos narių rinkti prezidiumą, sudaryti Skyriaus valdybą ir nustatyti jos funkcijas;

28.4. kasmet tvirtina Skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;

28.5. aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo Savivaldybės tarybos rinkimams, koalicijų Savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į vicemero (-ų), administracijos direktorius;

28.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą ir teikia ją susirinkimui (konferencijai);

28.7. pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką;

28.8. nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems Savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;

28.9. sprendžia kitus LSDP statute nurodytus arba Skyriaus visuotinio susirinkimo (konferencijos) pavestus klausimus.

29. Tarybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Skyriaus pirmininkas, Skyriaus prezidiumas ir ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių. Apie Tarybos posėdžio sušaukimą, nurodydami posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę, iniciatoriai turi informuoti kitus Tarybos narius ir Skyriaus etikos ir procedūrų bei finansų komisijos pirmininkus ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki posėdžio. Tarybos posėdžiai yra šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

30. Posėdyje priimtus nutarimus ir posėdžio protokolą Skyriaus pirmininkas ar kitas posėdžiui pirmininkavęs asmuo, taip pat atsakingasis sekretorius pasirašo per 5 darbo dienas. Posėdžio nutarimai (protokolo išrašai) grupių veiklos klausimais per 5 darbo dienas nuo jų pasirašymo išsiunčiami partijos grupėms elektroniniu paštu ar kitu būdu.

31. Skyriaus prezidiumą iš tarybos narių renka Taryba. Į prezidiumo sudėtį be rinkimų įtraukiamas Skyriaus  pirmininkas, jo pavaduotojai ir atsakingasis sekretorius.

32. Prezidiumas:

32.1. vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkrečią partijos veiklos sritį;

32.2. kontroliuoja nutarimų vykdymą;

32.3. analizuoja ir vertina partijos grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informacijas, teikia metodinę bei praktinę paramą;

32.4. vykdo Skyriaus tarybos pavedimus;

32.5. tvirtina rinkimų štabo sudėtį;

32.6. rengia ir aptaria Skyriaus tarybai teikiamų svarstyti dokumentų projektus;

32.7. svarsto kitus LSDP statute nurodytus, taip pat Skyriaus tarybos pavestus ir jos išimtinei kompetencijai nepriskirtus klausimus.

33. Prezidiumo posėdyje priimtus nutarimus ir protokolą Skyriaus pirmininkas ar kitas posėdžiui pirmininkavęs asmuo, taip pat atsakingasis sekretorius pasirašo per 5 darbo dienas.

34. Skyriaus pirmininkas renkamas visuotiniame susirinkime (konferencijoje) slaptu balsavimu LSDP statuto nustatyta tvarka. Skyriaus tarybos sprendimu, skyriaus pirmininkas gali būti renkamas tiesioginiuose rinkimuose. Tokiu atveju sprendimas dėl tiesioginių rinkimų būdo ir tvarkos, turi būti priimtas likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki skyriaus pirmininko kadencijos pabaigos. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas vienerių metų nepertraukiamas stažas LSDP.

35. Skyriaus pirmininkas:

35.1. vadovauja Skyriui, jam atstovauja, atsako už Skyriaus veiklos organizavimą bei jo tikslų įgyvendinimą, formuoja užduotis skyriaus grupėms, kontroliuoja jų vykdymą;

35.2. vadovauja Skyriaus tarybos ir prezidiumo darbui, šaukia tarybos ir prezidiumo posėdžius, skiria pavedimus Skyriaus tarybos ir prezidiumo nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;

35.3. pasirašo visus dokumentus, yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP sekretoriatui;

35.4. užmezga ir palaiko ryšius su kitais partijos skyriais;

35.5. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Skyriaus tarybai;

35.6. LSDP pirmininko įgaliojimu atidaro sąskaitą banke.

36. Skyriaus pirmininko pavadavimą jam negalint eiti pareigų nustato LSDP statutas.

37. Skyriaus susirinkimas (konferencija) sudaro nuolatines ne mažiau kaip 5 narių komisijas: Finansų ir Etikos ir procedūrų. Nuolatinės komisijos dirba pagal Skyriaus tarybos patvirtintus nuostatus.

38. Finansų komisija:

38.1. ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina Skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia Skyriaus tarybai arba prezidiumui;

38.2. perduoda Skyriaus etikos ir procedūrų komisijai svarstyti partijos narius, nemokančius nario mokesčio;

38.3. teikia pagalbą grupių pirmininkams ir iždininkams;

38.4. nagrinėja LSDP narių, pretenduojančių į Skyriaus ar partijos renkamų organų narius arba būti keliamais partijos kandidatais visų lygių rinkimuose, nario mokesčio mokėjimą ir teikia išvadas Skyriaus tarybai bei rinkimų štabui;

39 Etikos ir procedūrų komisija:

39.1. nagrinėja Skyriaus narių, grupių pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo;

39.2. siūlo Skyriaus tarybai sustabdyti LSDP nario narystę partijoje:

39.3. priima sprendimus dėl LSDP narių, daugiau kaip vienerius metus be pateisinamos priežasties nedalyvaujančių partijos veikloje ir (arba) nemokančių nario mokesčio;

39.4. nagrinėja LSDP statute ir šiose įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo;

39.5. atlieka Skyriaus susirinkimų arba konferencijų mandatų komisijos funkcijas;

 39.6. teikia išvadą, ar sudarant kandidatų į Savivaldybės tarybą sąrašą nebuvo pažeista LSDP tarybos patvirtinta jo sudarymo tvarka ir LSDP statutas.

40. Etikos ir procedūrų komisijos nariu negali būti Skyriaus tarybos ir finansų komisijos nariai, Finansų komisijos nariu – Skyriaus tarybos ir Etikos ir procedūrų komisijos nariai.

41. Nuolatinės komisijos pirmininkas ir jo teikimu pavaduotojas renkami komisijos posėdyje. Komisijos pirmininkas koordinuoja komisijos veiklą, šaukia ir veda komisijos posėdžius.

42. Komisija renkasi į posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

43. Finansų, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkai dalyvauja Skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose.

44. Vienos lyties atstovų skaičius Skyriaus taryboje, prezidiume, Etikos ir procedūrų ir Finansų komisijose negali viršyti 60 proc.

45. Skyriaus taryba Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių ir nustato jo funkcijas.

46. Atsakingasis sekretorius rengia ir tvarko Skyriaus dokumentus, atsako už LSDP narių įskaitą, informuoja Skyriaus grupes, Tarybos, prezidiumo ir komisijų narius apie vyksiančius posėdžius ir renginius.

47. Skyriaus taryba Skyriaus pirmininko teikimu skiria iždininką. Juo negali būti Finansų arba Etikos ir procedūrų komisijos narys.

48. Skyriaus iždininkas:

48.1. atlieka finansines operacijas, tvarko banko dokumentus, apmoka einamąsias skyriaus išlaidas, ne rečiau kaip kartą per ketvirtį sudaro Skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia Skyriaus finansų komisijai, kartu su Skyriaus pirmininku arba jam nesant vienu iš pavaduotojų pasirašo Skyriaus finansinius dokumentus;

48.2. priima grupių surinktą nario mokestį, pildo VRK politinės partijos narių mokesčių žurnalą ir  atsako už įvedamų duomenų teisingumą ir išsamumą;

48.3. sudaro skyriaus LSDP narių, nemokančių nario mokesčio, sąrašą ir jį kas pusmetį teikia Finansų komisijai.

V. SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

49. Susirinkimai, konferencijos, renkamų ir sudaromų organų posėdžiai organizuojami, sprendimai priimami LSDP Statute nustatyta tvarka.

VI. SKYRIAUS LĖŠOS IR TURTAS

50. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamasis ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, asmenų paaukotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

51. LSDP narys moka LSDP statute nustatyto dydžio nario mokestį. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau, kaip 1 kartą per ketvirtį.

52. Skyriaus lėšos Skyriaus prezidiumo nutarimu naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui bei kitam turtui įsigyti, kitoms LSDP statute ar kituose partijos dokumentuose numatytoms reikmėms.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Įstatai keičiami ar papildomi skyriaus susirinkimo arba konferencijos nutarimu.

_______________________________

LSDP Kauno rajono skyriaus įstatai patvirtinti LSDP Kauno rajono skyriaus konferencijos 2023 m. spalio 19 d. nutarimu.